กิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ STEM


ดยทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ STEM ให้นักเรียนจัดกลุ่ม

ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ "รถขนไข่" ตามความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน