STEM กังหันซุปเปอร์แมน ป.4


โดยทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ STEM ให้นักเรียนจัดกลุ่ม ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ "กังหันซุปเปอร์แมน" ตามความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน