STEM เรือพลังงานไฟฟ้า ม.3


โดยทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ STEM ให้นักเรียนจัดกลุ่ม ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ "เรือพลังงานไฟฟ้า"
ให้นักเรียนประดิษฐ์ เรือ โดยใช้ขวดน้ำพลาสติก โดยต่อเข้ากับมอเตอร์


ดูรูปอื่นทั้งหมด