STEM เทียนมหัศจรรย์


กิจกรรม STEM ประจำสัปดาห์ เทียนมหัศจรรย์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

เด็กได้เรียนรู้ หาข้อมูล คิดออกแบบแก้ปัญหา

ทดลอง ปรับปรุง กับการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ทุกสัปดาห์