X

#ประกาศ !!

เรียนเชิญครูผู้สนใจ ร่วมอบรมสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

มัธยมศึกษา วันที่ 5-7 พ.ค. 2561

ประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19-21 พ.ค. 2561

ประถมศึกษาตอนต้น วันที่ 26-28 พ.ค. 2561

สนใจเข้าร่วม ติดต่อสอบถาม ...

คลิกที่นี่

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

กิจกรรมของโรงเรียน


อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมเสริมทักษะและสมรรถนะชั้นอนุบาล

ประชุมโครงการฝ่ายประจำปี 2561

นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนของคณะครู

ทัศนศึกษาครู 60 นครนายก

อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แข่งขันว่ายน้ำรายการ อบจ.ชลบุรี ครั้งที่ 4

ชิงชนะเลิศแข่งขันว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


เข้าค่ายพุทธมามะกะ

1 มิ.ย. 2561

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง

25 พ.ค. 2561

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ปี61

23 พ.ค. 2561

เปิดภาคเรียน 1 / 2561

17 พ.ค. 2561

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


วิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน


Family K3 on Tour 2018

กิจกรรมวันเด็ก 2561


สามารถรับชมวิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้ที่ Youtube PBS Channel